Hồ sơ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động (Ấn bản lần thứ nhất)

Ngày cập nhật: 18-12-2012

An toàn – vệ sinh lao động là chính sách kinh tế - xã hội lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển bền vững và bảo vệ con người, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm.....

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh số 29/SL ngày 12/3/1947 trong đó các điểm cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc – nghỉ ngơi đã được thể hiện và suốt trong những năm qua luôn được sửa đổi, bổ sung. Các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước cũng thường xuyên quan tâm, nhắc nhở và nhấn mạnh phải thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Trong những năm qua, các chính sách quốc gia, các văn bản pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động đã được xây dựng và ban hành khá đầy đủ. Các hoạt động về an toàn - vệ sinh lao động như tuyên truyền, huấn luyện và phổ biến văn bản pháp luật; tổ chức tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ hàng năm; thanh tra, kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động; nghiên cứu khoa học về bảo hộ lao động; xây dựng tiêu chuẩn, qui phạm, qui trình kỹ thuật an toàn toàn, kỹ thuật vệ sinh lao động đã được tiến hành với sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

Hồ sơ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động được xây dựng nhằm mục đích cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến an toàn – vệ sinh lao động ở cấp quốc gia như chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác an toàn – vệ sinh lao động; các chính sách, tiêu chuẩn qui phạm; hệ thống thông tin, báo cáo; các dịch vụ, nguồn nhân lực trong công tác an toàn – vệ sinh lao động... Hồ sơ cũng hệ thống lại một cách tổng thể những bước tiến về an toàn – vệ sinh lao động mà Việt nam đã đạt được, đồng thời cho thấy những tồn tại và những việc cần làm để đạt được các mục tiêu về an toàn - vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Hồ sơ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động được xây dựng trên cơ sở hợp tác và cung cấp thông tin từ các cơ quan liên quan của chính phủ, các tổ chức đại diện cho người lao động, các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác.

 

Các nội dung chính trong
Hồ sơ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động

1. Chủ trương, chính sách an toàn – vệ sinh lao động ở Việt Nam

2. Văn bản qui phạm pháp luật về ATVSLĐ ở Việt Nam

3. Thông tin về các cơ quan quản lí nhà nước và các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ATVSLĐ

4. Thanh tra ATVSLĐ

5. Cơ chế phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động

6. Công tác đào tạo và huấn luyện ATVSLĐ trong 5 năm trở lại đây

7. Tổng thể về nguồn nhân lực quốc gia trong lĩnh vực AT-VSLĐ

8. Thông tin thống kê về doanh nghiệp, lao động thu nhập, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm xã hội và kiểm soát ATVSLĐ

9. Các chiến dịch thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ

10. Tóm tắt các hoạt động về chương trình trách nhiệm xã hội (SA) hay quản lý sản phẩm, triển khai các cách tiếp cận hệ thống quản lý ATVSLĐ, ISO 9000 và14000, OHSAS 18000...)

11. Danh mục các hoạt động hợp tác quốc tế

12. Các hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực ATVSLĐ

13. Các hoạt động nghiên cứu ATVSLĐ từ năm 2000-2005

14. Các hoạt động cấp quốc gia cần thiết trong tương lai để thúc đẩy và cải thiện hơn nữa các chương trình và hoạt động ATVSLĐ cấp quốc gia để hỗ trợ cải thiện ATVSLĐ ở nơi làm việc

15. Phụ lục Hồ sơ quốc gia

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)