Nghiên cứu biến đổi tế bào máu và đáp ứng của tủy xương trong tiếp xúc nghề nghiệp với Trinitrotoluen (TNT)

Ngày cập nhật: 18-12-2012

Nhóm nghiên cứu: Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Thị Minh Châu - Viện 103
Nguyễn Khắc Hải - Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường

Công trình nghiên cứu đã được tiến hành theo phương pháp: cắt ngang trên hai nhóm: Nhóm tiếp xúc với TNT có 90 công nhân (30 nam và 60 nữ), nhóng chứng (không tiếp xúc với TNT) có 67 người (37 nam và 30 nữ). Đối tượng được xét nghiệm máu và làm tuỷ đồ.

Kết quả cho thấy: Tuổi đời trung bình của nhóm tiếp xúc với TNT là 38.23 (SD:6.1) và của nhóm chứng là 39.0 (SD: 4.6). Thời gian tiếp xúc với TNT trung bình là 13.82 (SD: 7.5) năm. Tỷ lệ người thiếu máu, giảm bạch cầu hạt trung tính và tăng bạch cầu hạt ái toan trong máu của nhóm tiếp xúc với TNT cao hơn rõ rệt so với nhóm chứng. 44.44% trường hợp thiếu máu đơn thuần, 58.33% chỉ giảm bạch cầu hạt trung tính trong máu do tiếp xúc với TNT có giảm sản tương ứng dòng hồng cầu và bạch cầu hạt trung tính trong tuỷ xương. Những người kết hợp cả thiếu máu và giảm bạch cầu hạt trung tính có 40% giảm sản cả dòng hồng cầu và bạch cầu hạt trong tuỷ, 26.67% chỉ giảm sản dòng hồng cầu.

Tiếp xúc với TNT nghề nghiệp không những gây biến đổi tế bào máu ngoại vị mà còn gây giảm sản dòng hồng cầu và dòng bạch cầu hạt trong tuỷ xương.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)