Báo cáo tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2009-2011

Ngày cập nhật: 19-12-2012
Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc ở Việt Nam, Mã số RAS/08/07M/JPN” được lãnh đạo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2009 và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ngày 07 tháng 4 năm 2009.

Những nội dung chính

I- Tổ chức và quản lý dự án
II- Hỗ trợ xây dựng khuôn khổ chính sách quốc gia
III- Hỗ trợ các hoạt động tại cơ sở
IV- Đánh giá
V- Bài học kinh nghiệm
VI- Những vấn đề còn tồn tại
VII- Các hoạt động tiếp theo

Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc ở Việt Nam, Mã số RAS/08/07M/JPN” được lãnh đạo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2009 và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ngày 07 tháng 4 năm 2009.

Phạm vi báo cáo bao gồm các hoạt động của dự án được bắt đầu triển khai thực hiện từ 01 tháng 6 năm 2009, sau khi thành lập Văn phòng dự án tại Văn phòng ILO, Hà Nội, chậm hơn so với kế hoạch dự kiến là 5 tháng do phải hoàn thiện các thủ tục hành chính cần thiết. Sau hai năm tháng 6/2009- 6/2011, dự án đã thực hiện và đạt được một số kết quả sau đây.

I. Tổ chức, quản lý dự án

1. Tổ chức

Ban Quản lý dự án được thành lập theo Quyết định số 766/QĐ-LĐTBXH ngày 16/6/2009, bao gồm Trưởng ban là Phó cục trưởng Cục ATLĐ và 5 thành viên khác là công chức của Cục ATLĐ.

Ban Quản lý dự án có chức năng và nhiệm vụ: Xây dựng và trình Bộ chương trình kế hoạch hoạt động tổng thể, kế hoạch chi tiết của dự án theo văn kiện dự án và quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam; tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; Tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án, báo cáo định kỳ tiến độ và kết quả thực hiện dự án; Xây dựng quy chế quản lý, tiếp nhận tài trợ và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao; Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án phù hợp với quy định của Nhà nước Việt Nam và văn kiện dự án; Giúp Bộ làm đầu mối phối hợp với ILO trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ban Tư vấn dự án được thành lập theo Quyết định số 765/QĐ-LĐTBXH ngày 16/6/2009, bao gồm Trưởng ban là Cục trưởng Cục ATLĐ và 9 thành viên từ các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Ban Tư vấn dự án có nhiệm vụ: Tư vấn về việc xây dựng chương trình kế hoạch dự án; Tư vấn trong việc tổ chức thực hiện, các giải pháp xử lý khó khăn trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm thực hiện đúng các mục tiêu và sử dụng hiệu quả nguồn lực của dự án; Tư vấn giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của dự án cũng như các hoạt động khác có liên quan.

Văn phòng dự án do ILO thành lập từ tháng 6 năm 2009, bao gồm 01 Điều phối viên dự án quốc gia và 01 Trợ lý quản lý tài chính và hành chính.

Ban Quản lý dự án tại các tỉnh do Giám đốc Sở LĐTBXH các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai ra Quyết định thành lập, gồm 5 thành viên, do Lãnh đạo Sở làm trưởng ban, các thành viên là cán bộ công chức của các phòng ban liên quan.

Xem toàn bộ báo cáo, click tại đây

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)