Báo cáo đánh giá cuối cùng do Văn phòng ILO khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RO Bangkok) đề xuất

Ngày cập nhật: 19-12-2012
Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về ATVSLĐ nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc ở Việt Nam” (RAS/08/07M/JPN) do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt ....

Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về ATVSLĐ nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc ở Việt Nam” (RAS/08/07M/JPN) do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt tại Quyết định Số 02/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2009 và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ngày 07/4/2009. Sau gần 3 năm thực hiện (từ tháng 6/2009 đến tháng 12/2011) dự án đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa.

Báo cáo đánh giá cuối cùng do Văn phòng ILO khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RO Bangkok) đề xuất và quản lý, nhằm mục đích đánh giá tiến độ thực hiện các kết quả của dự án và đánh giá mức độ đóng góp của nó vào việc thực hiện Chương trình quốc gia về việc làm bền vững ở Việt Nam như thế nào. Trong quá trình đánh giá, tư vấn đánh giá độc lập đã tham khảo ý kiến của nhà tài trợ và các cơ quan liên quan. Báo cáo đánh giá cuối cùng tuân thủ theo đúng những quy định và tiêu chuẩn về đánh giá của Liên hợp quốc và bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc.

Xem toàn bộ tài liệu, click vào đây

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)