Văn bản hướng dẫn tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 31-01-2013

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII và Quyết định số 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2012 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2836/LĐTBXH-ATLĐ
V/v tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn, tổng công ty.

 

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII và Quyết định số 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2012 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Để có căn cứ xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thi hành chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo việc tổng kết tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp theo đề cương kèm theo và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Chính phủ và phục vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 18 năm thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Báo cáo gửi về địa chỉ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Fax: 04.38269520 hoặc email:luatatvsld@gmail.com) trước ngày 25 tháng 10 năm 2012.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quí cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Lưu VP, ATLĐ.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Xem toàn văn  nội dung "Đề cương"

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)