Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011 - 2015

Ngày cập nhật: 31-01-2013

Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn viện trợ không hoàn lại hỗ trợ trực tiếp ngân sách) để thực hiện các dự án, hoạt  động của Chương trình theo Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về  việc phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

Liên Bộ quy định Ngân sách trung ương được sử dụng để bảo đảm kinh phí cho các Bộ, cơ quan trung ương; đồng thời hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương, trong đó ưu tiên các tỉnh trọng điểm cần giải quyết các vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ như: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động (huấn luyện nâng cao năng lực hệ thống kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn - vệ sinh lao động; hỗ trợ trang thiết bị cho hệ thống kiểm định, thanh tra an toàn - vệ sinh lao động; hỗ trợ xây dựng và kiện toàn cơ sở dữ liệu về an toàn - vệ sinh lao động); hỗ trợ các hoạt động tổng thể nhằm phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động…

Ngoài ngân sách Trung ương còn các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế theo các chương trình, dự án; nguồn kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia Chương trình; các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện chương trình.

17 nội dung chi của Chương trình

Thông tư nêu rõ, kinh phí của Chương trình được chi cho 17 nội dung hoạt động bao gồm: Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động; Chi quản lý, giám sát thực hiện Chương trình; Chi xây dựng và kiện toàn cơ sở dữ liệu về an toàn - vệ sinh lao động; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Chương trình; Chi tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về công tác an toàn - vệ sinh lao động; Chi xây dựng tài liệu, chương trình, giáo trình giảng dạy về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động; Chi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động; Chi nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động nhằm phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Chi tổ chức cuộc thi về an toàn - vệ sinh lao động; Chi hỗ trợ địa phương đăng cai Tuần lễ quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ hàng năm; Chi hỗ trợ hoàn thiện mô hình đã thực hiện thí điểm giai đoạn 2006-2010 và triển khai nhân rộng mô hình quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Ngoài ra, Liên Bộ cũng quy định một số nội dung và mức chi đặc thù. Cụ thể, đối với hoạt động tổ chức cuộc thi về an toàn lao động- vệ sinh lao động, mức cho cho giải thưởng là: Giải tập thể, từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng/giải thưởng, giải cá nhân từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/giải thưởng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2011 và áp dụng từ niên độ ngân sách 2011.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)