Dự thảo: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ đối với thang máy điện không buồng máy(17-08-2015)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số…/2015/TT-BLĐTBXH ngày… tháng…năm 2015, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Dự thảo: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm(17-08-2015)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số /2015/TT–BLĐTBXH ngày tháng năm 2015, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Văn bản hướng dẫn tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động(31-01-2013)

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII và Quyết định số 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2012 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

Trang
1
Tìm theo ngày