Dự án hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam(19-12-2012)

Dự án nhằm góp phần xây dựng hệ thống quản lý nhà nước về ATVSLĐ và cải thiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ Lao động, An toàn lao động và vệ sinh lao động lần thứ nhất

Tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động(19-12-2012)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang thúc đẩy và xây dựng Hệ thống quản lý An toàn- vệ sinh lao động như một công cụ thiết thực trong việc tăng cường an toàn- vệ sinh lao động tại cơ sở

Năng suất cao hơn, nơi làm việc tốt hơn(19-12-2012)

Nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện là một giải pháp quan trọng và cần thiết

Giới thiệu về kết quả khảo sát ATVSLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ(19-12-2012)

Được sự cho phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sự hỗ trợ của Văn phòng ILO Hà Nội, dự án “Hỗ trợ có hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam” RAS/08/07M/JPN

Hướng dẫn thực hành dịch vụ Y tế lao động cơ bản và cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ(19-12-2012)

Cuốn tài liệu hướng dẫn thực hành này đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho thanh tra ATVSLĐ, cán bộ dịch vụ y tế lao động cơ bản và các tổ chức liên quan về cách hỗ trợ các DNVVN .....

Trang
1
Tìm theo ngày