Danh sách doanh nghiệp tặng Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động năm 2008(09-05-2009)

Ngày 6 tháng 3 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 271/QĐ- LĐTBXH tặng Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho các doanh nghiệp đã thực hiện xuất sắc công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.

Quy chế Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động(17-12-2008)

Ngày 20 tháng 01 năm 2009, tại Quyết định số 107 /QĐ-LĐTBXH, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động hàng năm và Quy chế về Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động.

Trang
1
Tìm theo ngày