Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động(02-05-2018)

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 46/GCN-KĐ ngày 28 tháng 6 năm 2017 cấp cho Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 1000/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thông báo kết quả tổ chức đối thoại của Hội đồng quốc gia về AT, VSLĐ(09-04-2018)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Hội đồng), Hội đồng đã tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động vào ngày 15/12/2017 tại Hà Nội.

THÔNG TƯ Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc (08-02-2018)

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn thi hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2016/NĐ-CP).

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018(25-01-2018)

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); căn cứ vào thực tế công tác ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong thời gian qua, Ban chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy (08-01-2018)

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định an toàn

Khóa huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện về AT, VSLĐ(03-01-2018)

Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ inh lao động của các tổ chức, doanh nghiệp cho người huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dự kiến tổ chức lớp huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ cá nhân – bảo vệ mắt(19-10-2017)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với phương tiện bảo vệ mắt được sử dụng để ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây tổn thương mắt, giảm thị lực để bảo vệ mắt cho người lao động.

Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(30-08-2017)

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai - năm 2017 ban hành kèm theo kế hoạch số 76-KH/BCTW ngày 17/5/2017 của Ban tổ chức Trung ương được đăng tải trên trang điện tử Tạp chí Nghiên cứu, Hướng dẫn công tác Tổ chức Xây dựng Đảng và Ban Tổ chức Trung ương (www.xaydungdang.org.vn).

Trang
1 2 3 ... Cuối
Tìm theo ngày