Dự án hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam(19-12-2012)

Dự án nhằm góp phần xây dựng hệ thống quản lý nhà nước về ATVSLĐ và cải thiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ Lao động, An toàn lao động và vệ sinh lao động lần thứ nhất

Dự án Tăng cường năng lực An toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp ở Việt Nam (RAS/04/M01/JPN)(18-12-2012)

Nông nghiệp đang đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Khoảng 67% lực lượng lao động Việt Nam là lao động nông nghiệp và sản xuất ra nhiều sản phẩm nông nghiệp khác nhau. Việt nam là nước đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo.

Mục tiêu, sản phẩm và hoạt động(18-12-2012)

Dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam....

Cơ cấu tổ chức dự án "Tăng cường năng lực an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp"(18-12-2012)

Ban tư vấn dự án do Bộ LĐTBXH thành lập, hoạt động như là một tổ chức tư vấn cho dự án.

Trang
1 2
Tìm theo ngày