Hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015(30-06-2016)

Nhằm tiếp tục cập nhật các chính sách quốc gia, các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được xây dựng trong thời gian từ năm 2010-2015, đồng thời phản ánh, đánh giá tình hình triển khai công tác AT,VSLĐ; tình hình TNLĐ, BNN trong những năm qua cũng như xu hướng, mục tiêu, tầm nhìn về công tác AT,VSLĐ trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thông qua Dự án ILO/Nhật Bản về AT,VSLĐ trong các ngành có nguy cơ cao ở Việt Nam(VIE/15/51/JPN) xây dựng và cập nhật thông tin về Hồ sơ quốc gia AT,VSLĐ giai đoạn 2010 - 2015.

Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ - bản cập nhật năm 2008(18-12-2012)

Nhằm tiếp tục cập nhật các chính sách quốc gia, các văn bản pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được xây dựng trong thời gian từ năm 2006- 2008, đồng thời đánh giá tình hình ATVSLĐ trong những năm qua cũng như nhận định những thách thức trong thời gian tới, Bộ Lao động _ thương binh và Xã hội cùng với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và cập nhật thông tin vào Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ.

Hồ sơ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động (Ấn bản lần thứ nhất)(18-12-2012)

An toàn – vệ sinh lao động là chính sách kinh tế - xã hội lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển bền vững và bảo vệ con người, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm.....

Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN giai đoạn 2005 - 2009(18-12-2012)

Nhằm tiếp tục cập nhật các chính sách quốc gia, các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) đã được xây dựng trong thời gian từ năm 2005- 2009, đồng thời đánh giá tình hình ATVSLĐ, cháy nổ trong những năm qua cũng như nhận định những thách thức trong thời gian tới

Trang
1
Tìm theo ngày