Năng suất cao hơn, nơi làm việc tốt hơn(19-12-2012)

Nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện là một giải pháp quan trọng và cần thiết

Giới thiệu về kết quả khảo sát ATVSLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ(19-12-2012)

Được sự cho phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sự hỗ trợ của Văn phòng ILO Hà Nội, dự án “Hỗ trợ có hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam” RAS/08/07M/JPN

Hướng dẫn thực hành dịch vụ Y tế lao động cơ bản và cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ(19-12-2012)

Cuốn tài liệu hướng dẫn thực hành này đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho thanh tra ATVSLĐ, cán bộ dịch vụ y tế lao động cơ bản và các tổ chức liên quan về cách hỗ trợ các DNVVN .....

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2009-2011(19-12-2012)

Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc ở Việt Nam, Mã số RAS/08/07M/JPN” được lãnh đạo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2009 và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ngày 07 tháng 4 năm 2009.

Báo cáo nghiên cứu khả thi việc phê chuẩn Công ước số 187 về cơ chế tăng cường thực hiện An toàn vệ sinh lao động của ILO(19-12-2012)

Theo ước tính của ILO hàng năm có khoảng 337 triệu vụ tai nạn lao động xảy ra trên thế giới và 2,3 triệu chết do bệnh liên quan đến lao động.[1] Thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ước tính khoảng 4% GDP của toàn thế giới.

Báo cáo đánh giá cuối cùng do Văn phòng ILO khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RO Bangkok) đề xuất(19-12-2012)

Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về ATVSLĐ nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc ở Việt Nam” (RAS/08/07M/JPN) do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt ....

Báo cáo thực hiện dự án cuối kỳ(19-12-2012)

Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Tổ chức Lao động quốc tế

Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ 10(18-12-2012)

Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ (sau đây gọi tắt là Tuần lễ quốc gia) lần thứ 10, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương thông báo một số nội dung tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 10 năm 2008 như sau:

Trang
2 3 4 Cuối
Tìm theo ngày