Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng/ huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (26-02-2020)

Trung tâm Huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp huấn luyện nói trên.

Thông báo tuyển sinh lớp nghiệp vụ kiểm định(05-04-2018)

Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Cục An toàn lao động trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp huấn luyện chương trình cụ thể.

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy (08-01-2018)

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định an toàn

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ cá nhân – bảo vệ mắt(19-10-2017)

Quy chuẩn này do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ban hành sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động(11-07-2017)

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia huấn luyện gửi danh sách đăng ký theo mẫu trước ngày 20/7/2017; Trung tâm tổng hợp danh sách trình Cục An toàn lao động và thông báo lịch huấn luyện.

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động(22-06-2016)

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên KTATLĐ(25-01-2016)

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Cục trưởng Cục An toàn lao động và Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động của Cục An toàn lao động cho phép Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động cho các đối Căn cứ Quyết định số: 07/QĐ-ATLĐ ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Kế hoạch tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ năm 2016(25-01-2016)

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16/7/2014 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc ban hành hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động xây dựng kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn năm 2016, cụ thể như sau:

Trang
1 2 3 4
Tìm theo ngày