Cục Y tế Dự phòng Việt Nam - Bộ Y tế (Cơ quan đầu mối)
Địa chỉ: Địa chỉ: 138A Giảng Võ , Hà Nội
Điện thoại: 04 - 8464416 (412)
Fax: 04 - 7366241
Website: http://www.moh.gov.vn/yhocduphong
Chi tiết

CHI TIẾT:

 

I. Tổ chức và nhân sự

1. Số cán bộ làm công tác y tế lao động: 15 người

Trong đó: Tiến sỹ, bác sỹ: 1

Thạc sỹ, bác sỹ: 4

Bác sỹ: 5

Cử nhân: 5

 

 

 

 

2. Cơ cấu tổ chức:

II. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng - nhiệm vụ của Cục Y tế dự phòng Việt Nam thực hiện theo Quyết định số 20/2003/QĐ-BYT ngày 26/7/2005 của Bộ Y tế. Chức năng - nhiệm vụ của phòng Sức khỏe nghề nghiệp và Tai nạn thương tích được cụ thể hóa bằng Quyết định số 02/2005/QĐ-DP ngày 22/8/2005 của Cục Y tế dự phòng Việt Nam như sau:

1- Xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích trình lãnh đạo Cục, lãnh đạo Bộ Y tế hoặc các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị có liên quan và các địa phương thực hiện;

2- Xây dựng, bổ sung hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ chính sách, chế độ quản lý chuyên ngành về chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích trình lãnh đạo Cục, lãnh đạo Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị có liên quan và các địa phương thực hiện;

3- Xây dựng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và làm đầu mối chỉ đạo, quản lý hoạt động y tế lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích cho các Bộ, ngành và địa phương; Phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổ chức triển khai Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;

4- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác giám sát môi trường lao động, các biện pháp cải thiện môi trường lao động có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và các biện pháp cải thiện yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích;

5- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp. Làm đầu mối chủ trì thẩm định kỹ thuật giám sát môi trường lao động và khám bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị trong và ngoài ngành y tế;

6- Xây dựng chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích và các dự án khác có liên quan;

7- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại về công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích;

8- Xây dựng nội dung, chỉ đạo, phối hợp tham gia triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích;

9- Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích;

10- Xây dựng nội dung, chỉ đạo phối hợp tham gia triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích;

11- Tiến hành sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo về công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích;

III.  Phạm vi cung cấp thông tin của cơ quan

- Các quy định của Việt Nam và quốc tế về vệ sinh lao động;

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp của Việt Nam và Quốc tế (nguồn ILO và WHO).

- Báo cáo công tác y tế lao động và bệnh nghề nghiệp hàng năm;

- Cơ sở dữ liệu và kết quả giám sát y tế; Phòng chống bệnh bụi phổi silic;

- Nâng cao sức khỏe người lao động trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, làng nghề, nông nghiệp.

- Các chỉ số về y học lao động.

- Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp.

- Chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế.

- Vệ sinh lao động trong sử dụng hóa chất;

- Chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong nông nghiệp.

- Tiêu chuẩn sức khỏe theo ngành nghề.

- Tình hình tai nạn, bệnh nghề nghiệp của Việt Nam và thế giới.

- Tài liệu về ATVSLĐ và BNN, TNTT từ các nguồn trong và ngoài nước.

IV. Các hình thức thông tin

- Xuất bản các ấn phẩm thông tin định kỳ và chuyên đề.

- Thông tin trên trang tin điện tử: .

- Triển lãm, sản xuất băng/đĩa ghi hình về vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Các hoạt động hội thảo, tập huấn về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Quản lý nhà nước.

- Nghiên cứu.

- Đào tạo

- Thông tin, tuyên truyền.