Phòng Chính sách bảo hộ lao động

Người đại diện: Ths. Nguyễn Thị Thu Hường

Điện thoại: 04.39362955

  • Lãnh đạo đơn vị

  • Tổ chức trực thuộc

  • Chức năng nhiệm vụ