Phòng Huấn luyện và Thông tin An toàn vệ sinh lao động

Người đại diện: Nguyễn Khánh Long

Điện thoại: 04.39362922

  • Lãnh đạo đơn vị

  • Tổ chức trực thuộc

  • Chức năng nhiệm vụ