Phòng Kế hoạch – Tài chính

Người đại diện: Đỗ Lê Hoàng

  • Lãnh đạo đơn vị

  • Tổ chức trực thuộc

  • Chức năng nhiệm vụ