Giới thiệu chức năng nghiệm vụ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                VÀ XÃ HỘI                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 ------------                                                                                        -------------------------

     Số:    1128 /QĐ-LĐTBXH                                                                Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017                                         

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động

 -----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục An toàn lao động là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn lao động có tên giao dịch quốc tế là Department of Work Safety, viết tắt là DWS.

Điều 2. Trong phạm vi trách nhiệm của Bộ, Cục An toàn lao động có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a) Dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

b) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án, hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh

c) Quy định, hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

d) Chính sách hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc.

đ) Về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý và hướng dẫn thực hiện;

- Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành liên quan theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Hướng dẫn bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù và đối với cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; chương trình khung công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

e) Về chế độ bảo hộ lao động:

- Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trả lương trong thời gian nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng lao động; bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp);

- Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

- Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

- Danh mục nghề, công việc được sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm thêm giờ, làm đêm;

- Danh mục công việc khác, nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức khỏe, an toàn của người chưa thành niên;

- Ý kiến tham gia với Bộ Y tế để ban hành danh mục bệnh nghề nghiệp.

g) Về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

- Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

- Ban hành quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư và quản lý chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý. Có ý kiến để các bộ, ngành khác ban hành quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư và quản lý chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.

2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

3. Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về an toàn, vệ sinh la động; thống kê về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật thống kê; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi cả nước.

4. Tổ chức cập nhật, thống kê, báo cáo về tai nạn lao động; tổ chức thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

5. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo phân công của Bộ.

6. Hướng dẫn, tổ chức triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

7. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ

8. Đề xuất khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động theo phân công của Bộ.

9. Giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động.

10. Giúp Bộ quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện hợp tác quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động theo phân công của Bộ.

12. Thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo phân công của Bộ.

13. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.

14. Chủ trì, phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ xây dựng danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo phân công.

15. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động:

1. Cục An toàn lao động có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng;

2. Các phòng và đơn vị trực thuộc:

a) Phòng Chính sách bảo hộ lao động;

b) Phòng Quy chuẩn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

c) Phòng Huấn luyện và thông tin an toàn vệ sinh lao động;

d) Phòng Pháp chế - Thanh tra;

đ) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

e) Văn phòng;

g) Trung tâm Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (đơn vị sự nghiệp).

Điều 4. Cục trưởng Cục An toàn lao động có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng và Văn phòng trực thuộc Cục; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức, viên chức, người lao động trong Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng, trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 5. Cục An toàn lao động có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và được theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 948/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 7                                                                                                              (đã ký)

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                           Đào Ngọc Dung

Giới thiệu cơ cấu tổ chức

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ
 

Cơ sở dữ liệu

Lấy ý kiến
Góp ý dự thảo pháp luật
Dịch vụ hàng chính công
Trực tuyến
Đơn vị huấn luyện
an toàn - vệ sinh lao động
Đơn vị kiểm định
an toàn - vệ sinh lao động
Khung chương trình
Huấn luyện
Chương trình khung huấn luyện
Người Huấn luyện ATVSLĐ
Danh sách chuyên gia đánh giá
an toàn, vệ sinh lao động
Lịch công tác
Cán bộ cục An toàn lao động
Thư viện ảnh

Thư viện video

Liên kết website

Tư vấn pháp luật
Lượt truy cập: 4215452
Số người online: 113761
Bản quyền thuộc về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam           
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở Liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội              
Tel: 024 - 39362950 - Fax: 024 - 39362920               
Website: http://www.antoanlaodong.gov.vn - Email:bsw@antoanlaodong.gov.vn