Giới thiệu cơ cấu tổ chức cục An toàn Lao động

 • Cục An toàn lao động
 •  
  Phòng Chính sách bảo hộ lao động
  • 1 - Nghiên cứu, xây dựng trình Cục

           b - Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về an toàn lao động, bảo hộ lao động.

           b - Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động.

           c - Về chế độ bảo hộ lao động

           - Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

           - Tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động;

           - Bồi dưỡng bằng hiện vật;

           - Bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

           - Chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

           d - Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,  nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

           e - Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và triển khai thực hiện theo phân công của Cục;

           f - Ý kiến để Cục trình Bộ tham gia với Bộ Y Tế trong ban hành danh mục bệnh nghề nghiệp;

           2 - Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

           3 - Tổ chức cập nhật, thống kê, báo cáo về tai nạn lao động;

           4 - Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

           5 - Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

           6 - Quản lý công chức, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản được giao; phối hợp với Văn phòng Cục trong công tác thi đua – khen thưởng về bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

           7 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục giao.

 •  
  Phòng Quy chuẩn, Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
  •  
 •  
  Phòng Huấn luyện, Thông tin An toàn vệ sinh lao động
  • 1 - Nghiên cứu, xây dựng trình Cục

         a - Chương trình kế hoạch, dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động, bảo hộ lao động;

         b - Các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động, bảo hộ lao động;

         c - Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và triển khải thực hiện theo phân công của Cục;

         2 - Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

         3 - Quản lý công tác huấn luyện an toàn lao động (điều kiện tổ chức, tổ chức hoạt động huấn luyện, tiêu chuẩn giáo viên, huấn luyện viên tham gia huấn luyện an toàn lao động, nội dung huấn luyện về an toàn lao động);

         4 - Tổ chức, quản lý và phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các hoạt động của Mạng thông tin quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động; Mạng an toàn – vệ sinh lao động thuộc các nước trong khu vực ASEAN;

         5 - Quản lý cơ sở dữ liệu thông tin, trang Web về an toàn - vệ sinh lao động của Cục; cung cấp thông tin về an toàn - vệ sinh lao động cho trang Web của Bộ;

         6 - Tổ chức biên tập và phát hành Bản tin An toàn - vệ sinh lao động (tiếng Việt và tiếng Anh);

         7 - Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

         8 - Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

         9 - Quản lý công chức, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản được giao; phối hợp với văn phòng Cục trong công tác thi đua - khen thưởng về bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

         10 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục giao

 •  
  Phòng Pháp chế - Thanh tra
  •  

 •  
  Văn phòng
  • 1 - Làm đầu mối tổng hợp trình Cục

           a - Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

           b - Chương trình, kế hoạch tháng, quý, năm của Cục về công tác chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; hợp tác quốc tế;

           c - Kế hoạch thu chi ngân sách cho các mặt công tác của Cục;

           2 - Tổ chức phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Cục; quản lý và thực hiện công tác hành chính, quản trị;

           3 - Thực hiện công tác tài chính trong triển khai các chương trình, đề tài, dự án của Cục;

           4 - Tổ chức phối hợp các đơn vị của Cục trong công tác giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các Tổ chức phi Chính phủ hoạt động về an toàn lao động, bảo hộ lao động;

           5 - Quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của Bộ; công tác thi đua - khen thưởng của Cục và thi đua - khen thưởng về bảo hộ lao động;

           6 - Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Cục; tham gia và tổ chức thực hiện các dự án quốc tế trong lĩnh vực được phân công;

           7 - Tổ chức phối hợp các đơn vị của Cục trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực an toàn lao động; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực an toàn lao động theo phân công của Cục;

           8 - Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục

           9 - Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

           10 - Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước, Bộ và Cục;

           11 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục giao./.

 •  
  Phòng Kế hoạch – Tài chính
  •  
 •  
  Trung tâm Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động
  •  
   Tổ chức trực thuộc
  • a. Chức năng: Đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động  (ATVSLĐ) theo quy định của pháp luật.

   b. Nhiệm vụ:

   Biên soạn tài liệu, nội dung, chương trình huấn luyện, nghiên cứu, xây dựng các phương pháp giảng dạy hiện đại về ATVSLĐ;

   Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên các phương pháp cải thiện điều kiện lao động, ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm, độc hại, sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yếu tố nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; giảng dạy thông qua cảnh báo, dụng cụ trực quan; Giới thiệu kinh nghiệm an toàn - vệ sinh lao động ở các nước tiên tiến;

   Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ ngạch viên chức kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động theo chương trình của Bộ;

   Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo đúng qui định của pháp luật;

   Thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo bồi dưỡng ATVSLĐ theo sự phân công của Bộ;

   Hướng dấn, huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ và NSDLĐ.

   Tham gia đánh giá chất lượng các hoạt động huấn luyện, đào tạo về ATVSLĐ.

   Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ.

Giới thiệu ban lãnh đạo cục An toàn Lao Động
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ

Cơ sở dữ liệu

Lấy ý kiến
Góp ý dự thảo pháp luật
Dịch vụ hàng chính công
Trực tuyến
Đơn vị huấn luyện
an toàn - vệ sinh lao động
Đơn vị kiểm định
an toàn - vệ sinh lao động
Khung chương trình
Huấn luyện
Chương trình khung huấn luyện
Người Huấn luyện ATVSLĐ
Danh sách chuyên gia đánh giá
an toàn, vệ sinh lao động
Lịch công tác
Cán bộ cục An toàn lao động
Thư viện ảnh

Thư viện video

Liên kết website

Tư vấn pháp luật
Lượt truy cập: 4215508
Số người online: 113802
Bản quyền thuộc về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam           
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở Liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội              
Tel: 024 - 39362950 - Fax: 024 - 39362920               
Website: http://www.antoanlaodong.gov.vn - Email:bsw@antoanlaodong.gov.vn